Zadania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Do zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych obejmujących w szczególności:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

 • literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

 • podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

 • materiały informacyjne o kierunkach polityki oświatowej państwa oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

 • materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 • materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty:

 • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

 • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

4. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

5. Biblioteka może ponadto:

 • prowadzić działalność wydawniczą,

 • organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.