Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego
  Biblioteka poleca literaturę na temat:
  - przysposobienie do życia w rodzinie
  - program wychowawczo-profilaktyczny
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
  Biblioteka poleca literaturę na temat:
  -
  wychowanie do wartości
  - wychowanie moralne
  - system wartości: dobro i prawda
  - edukacja prozdrowotna
  - wolontariat
  - etyka (przedmiot szkolny)
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych
  Biblioteka poleca literaturę na temat:

  - wycieczki szkolne
  - popularyzacja kultury antycznej
  - wychowanie patriotyczne w przedszkolu i szkole
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
  Biblioteka poleca literaturę na temat:

  - jakość kształcenia
  - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  - dziecko zdolne
  - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkole
  - nauczanie na odległość, e-learning
  - zastosowanie internetu i komputerów w edukacji
  - klimat szkoły
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych
  Biblioteka poleca literaturę na temat:

  - kształcenie ustawiczne
  - poradnictwo zawodowe
  - Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
  Biblioteka poleca literaturę na temat:

  - ekologia
  - edukacja ekologiczna
 7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

  Biblioteka poleca literaturę na temat:

  - eksperymenty

  - zastosowania komputerów w edukacji

  - technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

  - pomoce dydaktyczne

  8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

  Biblioteka poleca literaturę na temat:

  - język polski jako obcy

  - dziecko z doświadczeniem migracji

  - dzieci migrantów (w tym uchodźców) i reemigrantów w polskiej szkole

  -
  uczeń cudzoziemski – wybór tekstów on-line

Informacja o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na stronie MEiN pod adresem:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022