Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Minister Edukacji i Nauki na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Wychowanie do wartości

Wychowanie moralne

Postawy – dobro, piękno, prawda

Dobro, piękno, prawda – literatura piękna

 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Wychowanie do życia w rodzinie

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Język łaciński

Materiały do nauki języka łacińskiego

Kultura klasyczna

 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Dzieci migrantów (w tym uchodźców) i reemigrantów w polskiej szkole

Uczeń cudzoziemski – wybór tekstów on-line

 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Informacje CKE

Informacje OKE w Poznaniu

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Matura 2023

 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 MEN

Szkolnictwo branżowe MEN

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Zintegrowana Strategia Umiejętności

Kształcenie zawodowe

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie zawodowe i pracodawcy

Szkoły zawodowe

Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy

Egzaminy zawodowe

Poradnictwo zawodowe

 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

Myślenie krytyczne wobec treści internetowych

Edukacja medialna

 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

O programie

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Pomoce dydaktyczne

Pracownie szkolne

STEAM

 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Jakość kształcenia

Nauczyciele wspomagający

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wsparcie edukacyjne

Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze